00 34 977 38 20 26 info@bermejoialegret.com

[+LEGAL] Newsletter Desembre 2018

TEMA DEL MES – JURISPRUDÈNCIA – AVÍS -PREGUNTES FREQÜENTS

 

TEMA DEL MES

Saps que des del juliol es poden recuperar els pisos ocupats amb més agilitat?

El passat 2 de juliol va entrar en vigor la Llei 5/2018 per la qual s’incorporen noves mesures per recuperar amb més rapidesa i agilitat els habitatges il·lícitament ocupats, i de la què en són beneficiàries les persones físiques, entitats sense ànim de lucre o entitats públiques propietàries o posseïdores d’habitatge social.

Aquestes noves mesures pretenen evitar l’abús que se’n feia de les escletxes que la normativa anterior tenia. La nova llei permet dirigir l’acció judicial contra els ignorants ocupants i només podran fer valdre la seva oposició al desallotjament si acrediten estar en possessió de títol habilitant que justifiqui l’ocupació o bé al·legar que és el reclamant qui no gaudeix de títol suficient per exigir la recuperació de l’habitatge.

La resolució de caràcter favorable serà executiva sense haver d’esperar que transcorri el termini habitual de 20 dies previst per altre tipus d’execució.

En el supòsit de no aportar cap títol suficient acreditatiu de l’ocupació, el tribunal ordenarà l’entrega immediata de la possessió al reclamant i es procedirà al desallotjament sigui qui sigui qui l’ocupi en el moment de què es tracti.

Consultar la normativa íntegra

JURISPRUDÈNCIA

La retenció indeguda de la fiança de l’arrendament pot suposar un delicte d’apropiació indeguda

La jurisprudència s’ha pronunciat sobre el tema, atès que amb certa freqüència es donen casos en què a la finalització del contracte d’arrendament, sota pretextos diversos i no sempre demostrables, la part arrendadora decideix unilateralment no tornar la fiança a la part arrendataria a la finalització del contracte.

La nostra assessoria jurídica ens aclareix el tractament que cal donar a la fiança.

La retenció indeguda de la fiança (català)

La retención indebida de la fianza (castellano)

AVÍS

Obligatorietat d’estar inscrit a la seu electrònica per rebre les comunicacions de la Seguretat Social

 

Des del dia 1 d’octubre, totes les persones afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms s’han d’haver inscrit a la seu electrònica per poder rebre les comunicacions que els efectuï la Seguretat Social.

Et detallem a continuació els passos que hauries de fer per donar-te d’alta i rebre aquestes notificacions de la Seguretat Social. [+info]

PREGUNTES FREQÜENTS

Com s’ha d’actuar quan els contractes de lloguer arriben a la tàcita reconducció?

L’aplicació de la tàcita reconducció en un contracte vol dir que el contracte que ha arribat al seu terme recondueix la seva durada i, per això, el seu termini de durada s’allarga de forma tàcita. La problemàtica es presenta quan cal determinar quant de temps durarà el nou contracte que per aquesta via neix.

L’article 1.566 del Codi Civil diu que, si finalitzat l’arrendament, l’arrendatari continua gaudint del bé arrendat els 15 dies següents amb aquiescència, és a dir, amb consentiment de l’arrendador, s’entén que hi ha tàcita reconducció pel temps que es determina. En el cas de finques urbanes, l’article 1.581 del Codi Civill determina que, aquells arrendaments en els quals no s’hagi fixat termini, s’entenen fets per anys si la renda pactada és anual, o per mesos, quan la renda és mensual.

És per això que cal tenir també en consideració que quan el contracte determina que la renda és anual però el pagament es fracciona per terminis mensuals (per x euros anuals, pagadors per mesos anticipats a raó de xxx mensuals), l’arrendament quedarà reconduït per un any i no mensualment, atès que la quantitat que es fa efectiva cada mes és una fracció de la renda total.

La reconducció mensual requerirà que la renda s’hagi pactat mensualment.

 

Tens més consultes? Envia’ns un email a rperez@api.cat i intentarem resoldre-les en properes newsletter.

 

Copyright © 2018 API – Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris, Tots els drets reservats.
Estàs rebent aquest missatge per ser membre d’API Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris.

Ens podràs trobar a:
API Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris
Gran Via de les Corts Catalanes, 622, pral.
08007 Barcelona

Donar-me de baixa

 

 

 

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies