RESUM DEL CONTINGUT

LLEI 6/2017, DE 24 D’OCTUBRE, DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM (B.O.E. 25 OCTUBRE).

Es comenten les novetats i revisions de diferents procediments derivats de l’especificat en els articles i disposicions:

Els articles 5, 6 i 7 d’aquesta Llei desenvolupen mesures per afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar dels treballadors autònoms.

La disposició addicional setena estableix una nova bonificació per a la contractació indefinida dels familiars del treballador autònom.

La disposició final desena atorga la condició de familiars col•laboradors a les parelles de fet, qüestió de plena actualitat que s’ha previst dins d’un conjunt de mesures que milloren les condicions dels treballadors autònoms.

IDENTIFICACIÓ DE SUBCONTRACTACIONS D’OBRES I SERVEIS.

Es recorda que des de setembre de 2012 es troben habilitades a través del Sistema RED en l’àmbit d’Afiliació, tant en la modalitat online com en la de remeses, les funcionalitats necessàries per realitzar els tràmits respecte de les obligacions establertes en l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors i a l’apartat 5 de l’article 16 de la Llei General de la Seguretat Social.

COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA DEL CERTIFICAT D’EMPRESA PER A LES PRESTACIONS PER MATERNITAT I PATERNITAT A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ RECEMA.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), recorda que és necessari comunicar el certificat d’empresa requerit per al reconeixement de les prestacions per maternitat i paternitat, a través del sistema XARXA-online, mitjançant l’aplicació RECEMA per a certificats individuals.

Per a més informació i accés al contingut complet del butlletí pot descarregar-ho aquí.

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies