RESUM DEL CONTINGUT
IDENTIFICACIÓ DE SUPÒSITS DE TREBALL CONCENTRAT EN PERÍODES INFERIORS ALS D’ALTA

 

S’estableixen les regles de cotització, d’acord amb l’establert, per als treballadors amb contracte a temps parcial – que no tinguin contracte de fix/discontinu -, que hagin acordat amb la seva empresa que la totalitat de les hores de treball que anualment han de realitzar es prestin en determinats períodes de cada any, percebent totes les remuneracions anuals o les corresponents al període inferior que es tracti, en aquests períodes de treball concentrat, es defineixen les actuacions que es realitzaran en l’àmbit d’Afiliació i d’Afiliació per remeses, per a dites treballadores i s’adjunten els documents tècnics d’aquestes actuacions amb les revisions ressaltades.

 

IDENTIFICACIÓ DE TREBALLADORS EXCLOSOS DE DETERMINADES CONTINGÈNCIES O PRESTACIONS

 

Es comunica que amb la finalitat de simplificar els procediments de liquidació de quotes respecte dels treballadors per compte d’altri i assimilats a aquests, pròximament es procedirà a identificar les exclusions de cotització de contingències o prestacions aplicables a determinats treballadors en el mateix registre d’alta d’aquests.

 

GRUPS D’EMPRESA

 

S’especifiquen les condicions per a l’accés a la continuïtat de les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social que es vinguessin gaudint per la contractació indefinida d’un treballador quan aquest hagi extingit voluntàriament un contracte acollit a mesures previstes als Programes de Foment de l’ocupació d’aplicació a partir del 17 de maig de 1997, incloses les mesures regulades en aquest Programa de Foment, i sigui contractat sense solució de continuïtat mitjançant un nou contracte indefinit, a temps complet o parcial, inclosa la modalitat de fix discontinu, per una altra empresa o entitat, dins del mateix grup d’empreses.

 

TREBALLADORS RELEVISTAS DE JUBILATS PARCIALS: BASE DE COTITZACIÓ

 

La lletra i) de l’article 215 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social estableix, en relació als treballadors rellevistes de jubilats parcials que entre les bases de cotització de tots dos treballadors ha d’existir una correspondència, de manera que la corresponent al treballador rellevista no podrà ser inferior al 65 per cent de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

 

COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ RECEMA DEL CERTIFICAT D’EMPRESA PER A LES PRESTACIONS PER MATERNITAT, PATERNITAT, RISC DURANT L’EMBARÀS, RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL I PER A LES REDUCCIONS DE JORNADA DE TREBALL DELS PROGENITORS, ADOPTANTES O ACOLLIDORS, A L’EFECTE DE LA TRAMITACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE CURA DE MENORS AFECTATS PER CÀNCER O UNA ALTRA ENFERMENDAD GREU.

 

Com a continuació de la Nota publicada en el Butlletí de Notícies RED 6/2017 de 28 de novembre, s’informa que s’ha publicat en el BOE del dia 6 de març de 2018 l’Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, per la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, que aprofundeix en el procés de modernització i potenciació de l’administració electrònica.

 

APLICACIÓ CERTIFIC@2: INFORMACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL –SEPE.

 

El Servei Públic d’Ocupació Estatal –SEPE- informa, sobre la disponibilitat de l’aplicació Certific@2 per a la comunicació dels Certificació d’empresa de cessament de la relació laboral i la Comunicació de períodes d’activitat laboral, per part dels empresaris i col·legiats professionals, i específicament respecte del col·lectiu de treballadors inclosos en el Sistema Especial de Fruites i Hortalisses i Conserves Vegetals.

 

TANCAMENT TEMPORAL DE LA FUNCIONALITAT INFORME COMPLIMENT RESERVA PERCENTATGE DISCAPACITATS

 

La funcionalitat del Sistema RED “Informe Compliment Reserva Percentatge de Discapacitats”, ha quedat temporalment fora de servei, a l’espera de concretar els criteris d’extracció del mateix.

 

DES DEL DIA 1 D’OCTUBRE ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS HAN DE REALITZAR ELS SEUS TRÀMITS PER VIA ELECTRÒNICA, INCLOSA LA RECEPCIÓ I SIGNATURA DE NOTIFICACIONS

 

L’ordre ESS/214/2018, d’1 de març, per la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, que regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, estén l’àmbit d’aplicació subjectiu del Sistema RED de forma obligatòria als treballadors integrats en els Règims Especials de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i els treballadors del grup I del Règim Especial dels Treballadors del Mar.

 

 

Per a més informació i accés al contingut complet del butlletí pot descarregar-ho aquí.

 

Bernardi Gutiérrez Medina

Cap del Departament de Cotització i Control de Deduccions

Se informa a nuestros clientes que con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, este Despacho a procedido a adaptar su Policia de Protección Privacidad a la nueva normativa, para lo que cualquier cliente que desee consultar, modificar o anular sus datos de carácter personal cedidos con anterioridad conforme a sus relaciones profesionales con este Despacho, puede remitir su solicitud al correo electrónico info@bermejoialegret.com

ACEPTAR
Aviso de cookies